Coenzhan

Raiz saw youq gwnz neix ma ra.

Sawroeg dwg aen hanghmoeg ndeu youq laj GPLv3.
Gyo'mbaiq.